رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه عملیاتی معاونت های دانشکده پزشکی

ردیف

نام معاونت

1399-1400

1397-1398

1395-1396

1393-1394

1 دفتر توسعه آموزش EDO دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
2 معاونت آموزش پزشکی عمومی دوره چهارم دوره سوم - -
3 معاونت اداری مالی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
4 معاونت امور هیات علمی دوره چهارم دوره سوم - -
5 معاونت پژوهشی دوره چهارم - - -
6 معاونت تخصصی و فوق تخصصی   - دوره دوم  
7 معاونت تحصیلات تکمیلی دوره چهارم دوره سوم - -
8 معاونت دانشجویی و فرهنگی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
9 معاونت درمان - دوره سوم - -

 

برنامه عملیاتی گروه های دانشکده پزشکی

ردیف

نام گروه

1399-1400

1397-1398

1395-1396

1393-1394

1 ایمنی شناسی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
2 اخلاق پزشکی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
3 ارتوپدی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
4 ارولوژی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
5

آسیب شناسی

دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
6

باکتری و ویروس شناسی

دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
7 بیهوشی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
8 پزشکی اجتماعی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
9 پوست دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
10 جراحی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
11 جراحی مغز و اعصاب دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
12 چشم پزشکی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
13 داخلی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم  
14 داخلی اعصاب دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
15 رادیوانکولوژی دوره چهارم - - -
16 رادیولوژی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
17 روانپزشکی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
18 روان شناسی سلامت دوره چهارم - - -
19 زنان و زایمان دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
20 ژنتیک و بیولوژی مولکولی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
21 سم شناسی دوره چهارم دوره سوم - -
22 طب اورژانس دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
23 طب ایرانی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
24 طب فیزیک و توانبخشی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
25 عفونی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
26 علوم تشریحی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
27 فیزیولوژی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
28 فیزیک و مهندسی پزشکی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
29 قلب و عروق دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
30 قارچ و انگل شناسی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
31 کودکان دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
32 گوش و حلق و بینی دوره چهارم دوره سوم - -
33 معارف اسلامی دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -