رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه عملیاتی معاونت های دانشکده پزشکی

ردیف

نام معاونت

1401-1402

1399-1400

1397-1398

1395-1396

1393-1394

1 دفتر توسعه آموزش EDO دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
2 معاونت آموزش پزشکی عمومی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم - -
3 معاونت اداری مالی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
4 معاونت امور هیات علمی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم - -
5 معاونت پژوهشی دوره پنجم  دوره چهارم - - -
6 معاونت تخصصی و فوق تخصصی دوره پنجم   - دوره دوم  
7 معاونت تحصیلات تکمیلی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم - -
8 معاونت دانشجویی و فرهنگی دوره پنجم  دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
9 معاونت درمان - - دوره سوم - -

 

برنامه عملیاتی گروه های دانشکده پزشکی

ردیف

نام گروه

1401-1402

1399-1400

1397-1398

1395-1396

1393-1394

1 ایمنی شناسی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
2 اخلاق پزشکی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
3 ارتوپدی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
4 ارولوژی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
5

آسیب شناسی

دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
6

باکتری و ویروس شناسی

دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
7 بیهوشی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
8 پزشکی اجتماعی دوره پنجم  دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
9 پوست دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
10 جراحی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
11 جراحی مغز و اعصاب دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
12 چشم پزشکی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
13 داخلی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم  
14 داخلی اعصاب دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
15 رادیوانکولوژی دوره پنجم  دوره چهارم - - -
16 رادیولوژی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
17 روانپزشکی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
18 روان شناسی سلامت دوره پنجم دوره چهارم - - -
19 زنان و زایمان دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
20 ژنتیک و بیولوژی مولکولی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
21 سم شناسی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم - -
22 طب اورژانس دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
23 طب ایرانی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
24 طب فیزیک و توانبخشی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
25 عفونی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
26 علوم تشریحی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
27 فیزیولوژی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
28 فیزیک و مهندسی پزشکی دوره پنجم  دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
29 قلب و عروق دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول
30 قارچ و انگل شناسی دوره پنجم  دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
31 کودکان دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -
32 گوش و حلق و بینی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم - -
33 معارف اسلامی دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم -