رفتن به محتوای اصلی
x

 • گزارش جلسه پژوهشی

  شورای پژوهشی روز یکشنبه مورخ 23 خرداد برگزار شد و پروپوزال دکتر حسین محمدی به راهنمایی دکتر مغروری مطرح و مقرر شد پس از رفع ایرادات پیشنهاد شده مجدد در جلسه بعد مطرح گردد.

 • گزارش جلسه پژوهشی

  شورای پژوهشی روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1400برگزار شد و پروپوزال دکتر بهنام منش با راهنمایی دکتر حقیقت، مطرح و تصویب و پروپوزال دکتر شریفیان با راهنمایی دکتر حقیقت مطرح و مقرر شد پس از رفع ایرادات و پیشنهادات در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

 • گزارش جلسه پژوهشی

  شورای پژوهشی روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 برگزار شد و دفاع از پروپوزال آقای دکتر قاسمی با راهنمایی آقای دکتر وحدت پور پس از رفع ایرادات مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت .

 • گزارش جلسه

  جلسه شورای پژوهشی گروه در روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1400 برگزار شد و پروپوزال آقای دکتر صدری به راهنمایی خانم دکتر طاهری مطرح و تصویب شد