رفتن به محتوای اصلی
x

 • برگزاری جلسه ژورنال کلاپ دستیاران گروه

  در تاریخ 1400/10/22 جلسه ژورنال کلاپ دستیاران توسط سرکار خانم دکتر زهرا باطنی  به راهنمایی دکتر میترا حیدرپور  برگزار گردید.

 • برگزاری جلسه دفاع دستیاری دکتر نفیسه منصف

  روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 جلسه دفاع دکتر نفیسه منصف تحت عنوان" بررسی ارزش تشخیصی KOC در افتراق افیوژن های پلور ادنوکارسینوم متاستاتیک و راکتیو کلید واژه ها : مارکر koc سلول مزوتلیال ، ادنوکارسینوما ، ایمونوهیستوشیمی" به راهنمایی سرکار خانم دکتر پردیس نعمت اللهی راس ساعت 12:30 در محل آزمایشگاه گروه بصورت حضوری برگزار میگردد.

   

 • برگزاری جلسه دفاع دستیاری سرکار خانم دکتر نسیم شبانی

  روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8 جلسه دفاع دکتر نسیم شبانی دستیار گروه تحت عنوان "The sensitivity of phenotypic methods compared to the 16S rRNA gene sequencing method for detection of genus and species of non-fermented gram-negative bacteria isolated from blood samples" به راهنمایی سرکارخانم دکتر برادران راس ساعت 13 در محل آزمایشگاه گروه بصورت حضوری برگزار می گردد

 • برگزاری جلسه دفاع دستیاری سرکار خانم دکتر الهام امینی

  روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8 جلسه دفاع سرکار خانم دکتر الهام امینی دستیار گروه تحت عنوان" The comparative survey of phenotypic   methods and the BD Phoenix M50 Automated Microbiology System for detection of genus of non-fermenting gram-negative bacteria isolated from blood samples in Isfahan, Iran " به راهنمایی سرکارخانم ها دکتر اسکندری و دکتر برادران راس ساعت 13:30 در محل آزمایشگاه گروه بصورت حضور برگزار می گردد.