رفتن به محتوای اصلی
x

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز چهارشنبه مورخ 1402/3/29جلسه دفاع از پایان نامه آقای ناصر رسولی دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بسنتز و ارزیابی نانوذرات ید بارگزاری شده با اگزالی پلاتین برای استفاده توام..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز چهارشنبه مورخ 1402/3/10  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فهیمه امین الرعایایی دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بسنتز و ارزیابی عملکرد نانوذره پلی اکسومتالات گادولینیوم..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز سه شنبه مورخ 1402/2/13  جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالرحیم رحیمیان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بررسی و مقایسه تکنیکهای شبه رنگ آمیزی تصاویر ترموگرافی کامپیوتری..." به راهنمایی دکتر مهناز اتحادتوکل  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز سه شنبه مورخ 1401/12/13  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا هادینژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بررسی و مقایسه دز رسیده به روده ها در رادیوتراپی..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.