رفتن به محتوای اصلی
x
 • پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیست وهفتم شهریورماه 1402، در پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع دستیاری و کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

 • چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیستم شهریورماه 1402، در چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، یک دفاع از پایان نامه در مقطع دستیاری مورد بررسی قرار گرفتند.

 • سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه ششم شهریورماه 1402، در سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

 • دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه شانزدهم مردادماه 1402، در دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.