رفتن به محتوای اصلی
x
 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه خانم فائزه احمی بنی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با عنوان"مهار lncRNA FLVCR1-AS1  و بررسی اثر آن بر القای آپوپتوز و مهار تکثیر در رده سلولی سرطان کلورکتال" به راهنمایی آقای دکتر محمد کاظمی در روز سه شنبه 29 شهریورماه 1401  ساعت 13:30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه خانم ملیحه نجفلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با عنوان"بررسی فراوانی بروز عارضه در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تحت درمان با داروی دفریپرون و ارتباط ژنوتیپ های حاصل از واریانت های rs6759892، rs1105879،rs2070959 ژن UGT1A6 با ایجاد عوارض جانبی"  به راهنمایی آقای دکتر منصور صالحی در روز سه شنبه 29 شهریورماه 1401  ساعت 8 صبح در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه آقای عرفان خرم دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی با عنوان"بررسی ژنتیکی سه شجره ی بزرگ مبتلا به سرطان های زودرس فامیلی توامان پستان و دستگاه گوارش ساکن استان اصفهان با استفاده از روش توالی یابی تمام اگزونی و ارزیابی بیوانفورماتیکی واریانت های شناسایی شده" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد زینلیان در روز چهار شنبه 30 شهریورماه 1401  ساعت 14 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه خانم بهناز حمامی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با عنوان"بررسی پروفایل بیانی mRNAها و lncRNA ها در سلول های کومولوس زنان نابارور مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک و بررسی بیان دو مورد از mRNA ها و lncRNAهای انتخابی و ارتباط بیان آنها با لقاح و بارداری" به راهنمایی آقای دکتر محمد کاظمی در روز سه شنبه 29 شهریورماه 1401  ساعت 11:30 صبح در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.