رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده فاطمه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی با  موضوع" بررسی سرم های توکسوپلاسموز منفی با رده های سلولی 4T1 و MCF7 به روش فلوسایتومتری" به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی روز سه شنبه مورخ 1401/6/29 ساعت 11 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پروپزال خانم ساجده سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با موضوع" مقایسه چهار روش کشت، آزمایش مستقیم ، conventional  PCR و real time PCR در تشخیص آزمایشگاهی موکورمایکوزیس رینواوربیتال " به راهنمای جناب آقای دکتر سیدحسین میرهندی  در روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم مهسا اسماعیلی فلاح دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" ارزیابی و مقایسه ی اثر سرم خرگوشی، ضد ماکروفاژ موشی آلوده به سویه ی استاندارد Leishmania   major به همراه pep3 در شرایط برون تنی و درون تنی" به راهنمایی آقای دکتر سیدحسین حجازی و آقای دکتر حسین خان احمد چهارشنبه مورخ 1401/6/2 ساعت 10  در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد فتح اله زاده دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" تولید کوکتل DNA واکسن نوترکیب کد کننده ژنهای GR14 و ROP13 علیه توکسوپلاسما گوندی و تعیین اثر القای پاسخ ساینوکاینی IL-22 و IL-17 در موشهای BALB/c "به راهنمای آقای دکتر عباسعلی اسکندریان و آقای دکتر احسان احمدپور سه شنبه مورخ 1401/4/21 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.