رفتن به محتوای اصلی
x

 
 • جلسه دفاع از پروپوزال و شورای گروه

  جلسه شورای گروه با بررسی نامه های رسیده و درخواست های دانشجویان و هم چنین دفاع از پروپوزال سرکار خانم ساناز خاشعی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 1400/6/30 ساعت 11 در اتاق شورای گروه برگزار گردید.

 • سمینار

  سمینار سرکار خانم ساناز خاشعی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی با عنوان "Host_directed therapies for bacterial infection " و راهنمایی جناب آقای دکتر فاضلی به صورت مجازی از طریق پلتفرم BBB در روز دوشنبه مورخ 1400/6/29 ساعت 11 برگزار می گردد.

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه در روز چهارشنبه مورخ 1400/6/10 از ساعت 10 الی 13 به منظور بررسی عناوین پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبشناسی  ورودی سال 1399 به صورت مجازی از طریق پلتفرم BBB برگزار خواهد شد.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع سرکار خانم شیما سادات فرزانه دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی با موضوع "بررسی جهش ژن پمپ افلاکس RVI258c در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و مقاوم به داروهای رده اول ضد سل در منطقه 5 ایران با استفاده از روش PCR-Sequencing"با راهنمایی جناب آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی در روز سه شنبه مورخ 1400/6/9 ساعت 11 از طریق پلتفرم BBB برگزار می گردد.