رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عموحیدری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز دوشنبه 29 شهریور ماه در ساعت 10 صبح  به شکل مجازی با عنوان "

 • برگزاری جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه در تاریخ شنبه 23 مردادماه  ساعت 10 تا 12 در محل سالن هشت گوش با حضور اعضای محترم هیئت علمی برگزار گردید و موارد مورد نظر مطرح و مورد تبادل نظر تصمیم گیری قرار گرفت. 

 • برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم داستان دانشجوی دکترای گروه در روز یکشنبه 17 مرداد ماه در ساعت 10 به شکل مجازی با عنوان "بررسی اثرات گالیک اسید و کروسین بربیان ژن های κB-NF, α-TNF, BDNF, Caspase3 هیپوکمپ، استرس اکسیداتی، آسیب بافتی، تقویت طولانی مدت و اختالل حافظه القا شده توسط لیپوپلی ساکارید." به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجائی برگزار می گردد.

 • برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه احمدی دانشجوی دکترای گروه در روز یکشنبه 10 مرداد ماه در ساعت 10/30 به شکل مجازی با عنوان "بررسی اثرات تزریق کلوتو داخل بطن های طرفی مغز بر یادگیری و حافظه فضایی، تقویت طوالنی مدت LTP در CA1 ،بیان ژن های 1b-IL ،a-TNF ،10-IL و β-TGF در هیپوکامپ و رسوخ لکوسیتی در بافت مغز در رتهای دچار بیماری حاد کلیوی AKI." به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی برگزار می گردد.