رفتن به محتوای اصلی
x

* دانشجویان گرامی ،اخذ ۱۶ واحد از ۳۴ واحد پیشنهادی  در طول زمان تحصیل الزامی می باشد

ردیف

دانشکده

رشته 

نام درس

نوع

درس

۱

    تمام دانشکده ها

مبانی نظری اسلام

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

اندیشه اسلامی1

۲ واحد الزامی است

تئوری

اندیشه اسلامی ۲

تئوری

انسان در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

۲

   تمام دانشکده ها

اخلاق اسلامی

۲ واحد از ۸ واحد پیشنهادی الزامی است

- فلسفه اخلاق

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

 اخلاق اسلامی

تئوری

- آیین زندگی

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

- عرفان عملی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

۳

    تمام دانشکده ها

انقلاب اسلامی ایران

 

 انقلاب اسلامی ایران

تئوری

آشنایی با قانون اسلامی

تئوری

- اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره)

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

۴

   تمام دانشکده ها

تاریخ و تمدن اسلامی

2واحد از 4 واحد الزامی است

 تاریخ تحلیلی اسلام

تئوری

 تاریخ امامت

تئوری

۵

   تمام دانشکده ها

آشنایی با منابع اسلامی

2واحد الزامی است

 تفسیر موضوعی قرآن

 

تئوری

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری

۶

    تمام دانشکده ها

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2واحد الزامی است

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تئوری

۷

   تمام دانشکده ها

دانش خانواده و جمعیت

2واحد الزامی است

دانش خانواده و جمعیت

تئوری

۸      تمام دانشکده ها

   آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

2واحد اختیاری

آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

تئوری