رفتن به محتوای اصلی
x

* دانشجویان گرامی ،اخذ ۱۶ واحد از ۳۴ واحد پیشنهادی  در طول زمان تحصیل الزامی می باشد

ردیف

دانشکده

رشته

نام درس

نوع

درس

۱

تمامی دانشکده ها

مبانی نظری اسلام

 

اندیشه اسلامی 1

۲ واحد الزامی است

تئوری

 

اندیشه اسلامی ۲

تئوری

انسان در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)
۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

۲

تمامی دانشکده ها

اخلاق اسلامی

- فلسفه اخلاق

(دراین ترم ارائه نمی گردد)
۲ واحد از 8 واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

 اخلاق اسلامی

۲ واحد از 8 واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

- آیین زندگی

(دراین ترم ارائه نمی گردد)
۲ واحد از 8 واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

- عرفان عملی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)
۲ واحد از 8 واحد پیشنهادی الزامی است

 

۳

تمامی دانشکده ها

انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

 آشنایی با قانون اسلامی

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

- اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره)

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

۴

تمامی دانشکده ها

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام

۲ واحد از ۴واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

تاریخ امامت

۲ واحد از ۴واحد پیشنهادی الزامی است

تئوری

۵

تمامی دانشکده ها

آشنایی با منابع اسلامی

 تفسیر موضوعی قرآن

۲واحد الزامی است

تئوری

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

(دراین ترم ارائه نمی گردد)
۲واحد الزامی است

تئوری

۶

تمامی دانشکده ها

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۲واحد الزامی است

تئوری

۷

تمامی دانشکده ها

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

۲واحد الزامی است

تئوری

۸ تمامی دانشکده ها  آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 ۲واحد اختیاری

تئوری