رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف روتیشن دستیاران
36 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید / تیر 1403
35 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید / خرداد 1403
34 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید / اردیبهشت 1403 
33 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید / فروردین 1403
32 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ اسفند 1402
31 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ بهمن 1402
30 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ دی 1402
29 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ آذر ماه 1402
28 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ آبان ماه 1402
27 برنامه هفتگی راند دستیاران با اساتید/ مهرماه 1402
26 برنامه هفتگی دستیاران فلوشیپ 
25

از زمان برداشته شدن محدودیت های کرونا، همه ی دستیاران غیر روتیشن موظف به حضور فعال در اورژانس و بخش و ICU  در ساعت های موظفی هستند،

شرح وظایف مطابق کوریکولوم وزارتی می باشد.

دستیاران هر روز با استاد آنکال شب قبل  راند دارند 

ادامه ی برنامه های کشیک دستیاران در سایت در قسمت شیفت ها می باشد

24 برنامه کشیک دستیاران فلوشیپ - بهمن ماه 1400
23 برنامه کشیک دستیاران فلوشیپ - دی ماه 1400
22 برنامه کشیک دستیاران فلوشیپ - آذرماه 1400
21 برنامه راند آموزشی صبح دستیاران فلوشیپ-آبان 1400
20 برنامه راند آموزشی صبح دستیاران فلوشیپ-مهر 1400
19 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-شهریور 1400 
18 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-مرداد 1400
17 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-تیر 1400
16 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-خرداد 1400
15 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-فروردین 1400
14 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-اسفند 99
13 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-دی 99
12 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-آذر 99
11 برنامه ویزیت دستیاران فلوشیپ-آبان 99
10 برنامه ویزیت/مقیم دستیاران فلوشیپ-مهر 99
9 برنامه ویزیت دستیاران فلوشیپ-شهریور 99
8 برنامه ویزیت دستیاران فلوشیپ-مرداد 99
7 برنامه ویزیت دستیاران فلوشیپ-تیر 99
6 برنامه ویزیت دستیاران فلوشیپ- خرداد 99
5 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران- اردیبهشت 99
4 برنامه مقیمی فروردین 99
3 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران- بهمن 98
2 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران- دی ماه 98
1 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران - آذر 98