رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف آیین نامه ها و مقررات  تاریخ تصویب

1

آیین نامه اخلاق حرفه ای 

آبان 1394

2

برنامه ی آموزشی و ضوابط دوره ی تکمبلی تخصصی سم شناسی بالینی

آذر 1396

3 منشور حقوق جامعه ی پزشکی ایران مرداد 1400
4 دستورالعمل کشوری مسمومیت با اپیوئیدها تابستان 1400
5 شیوه نامه کشوری برخورد با مسمومیت حاد با متانول  پاییز 1397
6 دستورالعمل کشوری آنتی دوت تراپی در مسمومیت های حاد ومزمن بهار1398
7 دستورالعمل کشوری مسمومیت حاد با قرص برنج بهار 1399
8 راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن 1388
9 دستورالعمل مسمومیت باقرص برنج 1396
10 دستورالعمل مسمومیت با پاراکوات 1396
11 شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز مونوکسید کربن  1396
12 شیوه نامه درمان مسمومیت با سیانید 1396
13 شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز آرسین  1396
14 پروتکل برخورد با حادثه شیمیایی سیانید هیدروژن 1396
15 پروتکل برخورد با حادثه شیمیایی گاز آرسین 1396
16 دستورالعمل مسمومیت با بتابلوکر  1398
17 دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده توهم زای مجیک ماشروم 1401
18 راهنمای تجویز آنتی دوت عقرب 1402
19 راهنمای تجویز آنتی دوت مار 1402
20 دستورالعمل رویکرد تشخیصی و درمانی در مسمومیت ها  1402
21 راهنمای بالینی درمان مسمومیت با متانول با درگیری چشم- جدید * 1402
22 پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا 1402
23 راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز سولفید هیدروژن H2S 1403
24 راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز کلر 1403
25 راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی اسید هیدروفلوریک 1403
26 راهنمای بالینی در برخورد با مصدومین با آمونیوم 1403
27

***** جدید

دستورالعمل پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ 

1403