رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه احمدی دانشجوی دکترای گروه در روز یکشنبه 10 مرداد ماه در ساعت 10/30 به شکل مجازی با عنوان "بررسی اثرات تزریق کلوتو داخل بطن های طرفی مغز بر یادگیری و حافظه فضایی، تقویت طوالنی مدت LTP در CA1 ،بیان ژن های 1b-IL ،a-TNF ،10-IL و β-TGF در هیپوکامپ و رسوخ لکوسیتی در بافت مغز در رتهای دچار بیماری حاد کلیوی AKI." به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی برگزار می گردد.

لینک شرکت در جلسه: meet.google.com/uqo-mfbu-oxn