رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عموحیدری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز دوشنبه 29 شهریور ماه در ساعت 10 صبح  به شکل مجازی با عنوان "بررسی اثر کارواکرول بر عملکرد حافظه فضایی ، میزان  TNF-a   و مارکرهای استرس اکسیداتیو مغز در مدل حاد التهاب مغزی" به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجایی و مشاوره جناب آقای دکتر علائی برگزار گردید.