رفتن به محتوای اصلی
x

در تاریخ 1400/6/1 سومین  جلسه آموزشی و عمومی گروه پاتولوژی با حضور اعضای هیات علمی گروه بخاطر شرایط حاد کرونا بصورت مجازی  تشکیل شد و در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان و دستیاران و همچنین برنامه ریزی جهت شروع ترم جدید  بحت و گفتگو شد.

در ضمن در جلسه دستیار ارشد سال تحصیلی نیز انتخاب گردید.