رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پروپزال خانم طیبه ولدی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ  شناسی با عنوان" تعیین فراوانی و عوامل اتیولوژیک ولوواژینیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی کاپریلیک اسید در مقایسه با فلوکونازول وکلوتریمازول بر روی گونه های جدا شده در شرایط آزمایشگاهی" به راهنمایی خانم دکتر مهرنوش ماهرالنقش سه شنبه مورخ 1402/5/3 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.