رفتن به محتوای اصلی
x

شورای گروه جراحی  جهت طرح نامه های وارده  دوشنبه مورخ 1400/6/15 ساعت 10 شب در محیط مجازی برگزار گردید .