رفتن به محتوای اصلی
x

امتحان OSCE اکسترن ها در تاریخ 402/1/31 ساعت 7:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی در سایت آموزشی مرکز برگزار می گردد