رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکتر مژگان مرتضوی
: میزان تحصیلات فوق تخصص نفرولوژی
 : آدرس پست الكترونيكي mortazavi@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي