رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکتر نپتون سلطانی

: میزان تحصیلات دکتری تخصصی فیزیولوژی
: آدرس پست الكترونيكي soltani@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرایی