رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام استاد لاين تحقيقاني
1

دكتر نظام الدين برجيس

Head & Neck

2

دكتر مهرداد رقاع

Otology

3

سيدحميدرضا ابطحي

Inner Ear

4

دكتر سيدمصطفي هاشمي

Sinus Surgery

5

دكتر سيدمجتبي ابطحي

Rhinology

6

دكتر اميرعباس كارگشايي

Otorhinoloarybgology

7

دكتر احمد رضائيان

Rhinosinus

8 دكتر حسين قضاوي Rhinology facial plastic
9 دکتر فرهنگ مختاری نژاد Rhinology&Sinus Surgery