رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف عرصه های بالینی

مرکز آموزمركز شی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

1 راند

الزهراء (س)

شنبه تا چهارشنبه

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

بخش ENT

بخش ENT

بخش ENT

آيت ا... كاشاني
 
2 گراند راند

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

سه شنبه ها

سه شنبه ها

ساعت 8/5 لغايت 9/5

ساعت 8/5 لغايت 9/5

بخش ENT

بخش ENT

3 درمانگاه

الزهرا (س)

آيت ا... كاشاني

 

 

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه و پنج شنبه ها درمانگاه پيگيري

ساعت 9  لغايت 12

ساعت 9 لغايت 12

درمانگاه ENT

درمانگاه ENT

4 اطاق عمل

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

 

ساعت 7 صبح لغايت 18

ساعت 7 صبح لغايت 18

اتاق عمل

اتاق عمل

5 گزارش صبحگاهی

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

شنبه تا چهارشنبه

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعت 8/5 لغايت 9

ساعت 8/5 لغايت 9

بخش ENT

بخش ENT

6 ژورنال کلاب

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

5 شنبه ها

5 شنبه ها

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

آيت ا... كاشاني

آيت ا... كاشاني

7 کنفرانس هفتگی

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

5 شنبه ها

5 شنبه ها 

ساعت 8/5 لغايت 10

ساعت 8/5 لغايت10

آيت ا... كاشاني

آيت ا... كاشاني

8 کنفرانس مشترک

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

يكشنبه ها

دوشنبه ها

ساعت 7 لغايت8/5

ساعت 7/5 لغايت 9

الزهراء  (س)

آيت ا... كاشاني