رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر حدیث آذر خوش

12 مهر 402

sr.afzali@gmail.com

دکتر پرهام بهفرنیا 12 مهر 402

parhambehfarnia76@gmail.com

دکتر محمد حسن بهلول 12 مهر 402 mohamadbohlol95@gmail.com
دکتر زهرا حاجی هادیان 12 مهر 402 zahrahadian11@gmail.com
دکتر لیلا سادات حسینی ناظر 12 مهر 402 drleilaanzer@gmail.com
دکتر سیدعلی رضویان 12 مهر 402 razavian.ali@gmail.com
دکتر فاطمه نادی 12 مهر 402 fatemeh.nadi1376@gmail.com

سال دوم

دکترمحمد ابراهیم خسروی شکیب 9 مهر 401 Shakibkhosravi@gmail.com
دکتر محمد مهدی زارع بیدکی 9 مهر 401 m2zaremmz@gmail.com
دکتر امیرحسین فقیهی 9 مهر 401 amirhosseinfaghihi@yahoo.com
دکتر سیدامیررضا گنجعلیخان نسب 9 مهر 401 amirreza.ganj1375@gmail.com
دکتر احمد کریمی حسن آبادی 9 مهر 401 ahmadkarimi1886@gmail.com
دکتر محسن زنگوئی 9 مهر 401 mohsen.zangouei@gmail.com
دکتر سیدمحمد هاشمی 9 مهر 401 s.a.m.h1376@gmail.com

سال سوم

دکتر عاطفه شریفی 2آبان400

sharifiatefeh7@gmail.com

دکتر زهرا اکبری 2آبان400

zahraa.akbarii@yahoo.com

دکتر بیتا بنده حق 1 آبان 400

bitab71@yahoo.com

دکتر مینا آذری 19 آبان 400

mina.azari10@gmail.com

دکتر زهره رحیمی 2آبان400 ehsanjab13@gmail.com
دکتر حسن جهانبخش 2آبان400  

سال چهارم

دکتر نیلوفر تربیت آبان 99 niloofar.tarbiat@yahoo.com
دکتر تورج خالدیان آبان 99 tooraj.kh.5472@gmai.com
دکتر صمد سرنامه آبان 99 Samadsarnameh@yahoo.com
دکتر مصطفی سعادت نیا آبان 99 nargessaadatnia.70@gmail.com
دکتر نیلوفر معصوم نیا آبان 99 amnm_80@yahoo.com
دکتر ساغر عباسی مهر 400 Saghar_13_23@yahoo.com