رفتن به محتوای اصلی
x


 

ردیف معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
1

مسئول امور هيات علمي

دكتر نظام الدين برجيس

Berjis@med.mui.ac.ir

2

معاون پژوهشي گروه

دکتر افروز اسحاقیان

 
3

مسئول امور كارورزان

دكتر احمد رضائیان

a-rezaeian@med.mui.ac.ir
4

مسئول امور كارآموزان

دكترفرهنگ مختاری نژاد

f.mokhtarinezhad@gmail.com
5

مسئول امور دستياران گروه

دكتر سهراب ربیعی

sohrab.rabiei@gmail.com
6

رئيس بخش ENT بيمارستان الزهراء

دكتر سيد حميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

7

رئيس بخش ENT بيمارستان آيت ا... كاشاني

دكتر سيدمصطفي هاشمي

hashemi@med.mui.ac.ir

8

مسئول درس دانشجويان  اتاق عمل -

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

abtahi@eds.mui.ac.ir

9 مسئول درس دانشجويان شنوايي شناسي دكتر سيدحميدرضا ابطحي abtahi@eds.mui.ac.ir
10

مسئول درس دانشجويان گفتار درماني

دکتر احمد رضائیان

a-rezaeian@med.mui.ac.ir
11

رابط آموزش مداوم گروه

دكتر نظام الدين برجيس

Berjis@med.mui.ac.ir

12 رئيس بخش اتاق عمل الزهراء دكتر سيد حميدرضا ابطحي abtahi@eds.mui.ac.ir
13 مسئول آزمون های گروه دكتر سيد حميدرضا ابطحي
 
abtahi@eds.mui.ac.ir