رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
1 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه میزان آگاهی حرفه مندان سیستم سلامت از اصول اخلاقی مراقبت از بیماران
2 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه چالشهای اخلاقی موجود در نظام مراقبت و  دستورالعمل های کشوری
3 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه رهبری و مدیریت مسایل اخلاقی و نقش کمیته اخلاق در پژوهش
4 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه ملاحضات اخلاقی در آموزش پزشکی
5 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه تجارب کشورهای دیگر در مدیریت اخلاقی
6 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه اجزای متشکله اخلاق حرفه ای در مفهوم پروفیشنالیسم (شامل: وظیفه شناسی، درستکاری، تعالی شغلی، ازخودگذشتگی، صداقت، احترام به بیماران و همکاران و پاسخگوئی)
7 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه رضایت آگاهانه
8 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه حریم خصوصی
9 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه رازداری
10 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه تعارض منافع (سهم خواری)
11 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه سقط جنین
12 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه منشور حقوق بیمار
13 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه مراقبت های پایان حیات