رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت یا سال بازنشستگی زندگی نامه / سوابق علمی عکس
1 دکتر هوشنگ معین 87 زندگی نامه / سوابق علمی
2 دکتر سیدمحمود نوریان 80 زندگی نامه / سوابق علمی
3 دکتر رضوی 80 زندگی نامه / سوابق علمی
4 دکتر سیداحمد میرحسینی 1394 زندگی نامه / سوابق علمی
5 دکتر رضا پورخلیلی 1394 زندگی نامه / سوابق علمی
6 دکتر احمد شکرچی زاده 1396 زندگی نامه / سوابق علمی
7 دکتر همایون تابش 1399 زندگی نامه / سوابق علمی

8 دکتر سعید ابریشم کار 1399 زندگی نامه / سوابق علمی

9 دکتر مسیح صبوری 1401 زندگی نامه / سوابق علمی