رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه عکس
1 معاون گروه

آقای دکتر مسیح صبوری

saboori@edc.med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشی گروه آقای دکتر مهدی شفیعی Mehdishafiei82@gmail.com

 

3 مدیر برنامه دستیاران آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com
4

مسئول آموزش کارآموزان

و اکسترنهای گروه

آقای دکتر محمدرضا مذنبی

Mohammadmoznebi06@med.mui.ac.ir

5 مسئول امور هیأت علمی گروه آقای دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir
6

مسئول آموزش فلوشیپ

جراحی ستون فقرات

آقای دکتر مجید رضوانی m-rezvani@med.mui.ac.ir
7 مسئول IT گروه اقای دکتر سهیل فلاح پور dr.sfallahpour@gmail.com
8

مسئول بخش جراحی اعصاب و

ICU الزهراء(س)

آقای دکتر مهدی شفیعی Mehdishafiei82@gmail.com
9

مسئول بخش جراحی اعصاب و

ICU بیمارستان کاشانی

آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com
10

مسئول بخش جراحی اعصاب

و ICUبیمارستان امام حسین(ع)

آقای دکتر علی ریاضی Ali_riazi@med.mui.ac.ir
11 مسئول وب سایت گروه آقای دکتر مهدی محمودخانی drmahmoodkhani@yahoo.com