رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام امین منصور

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص جراحی مغزو اعصاب

رایانامه

aminmansour@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی

تروما و تومور مغزی و جراحی اطفال

پیشینه های اجرایی

رئییس بیمارستان کاشانی  رئیس بیمارستان الزهراء(س) -

رئیس بخش و آی سی یو  بیمارستان الزهراء(س)- معاون گروه -مسئول امور هیأت علمی گروه - 

مدیر گروه- جانشین ریاست دانشکده پزشکی در کمیته منتخب دانشکده پزشکی

تلفن تماس اداری 031-36700666