رفتن به محتوای اصلی
x

رديف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا  
1  دكتر محمدحسين ايزدپناهي mh_izadpanahi@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV

2 دکتر امیر بهنام فر behnamfaramir@gmail.com

سامانه نوپا

CV

3 دكتر امير جاويد

 

amirjavid2000@yahoo.com

سامانه نوپا

CV

4  دکتر محمد هاتف خرمی khorami@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV

5 دكتر مهدي دهقاني mdeh61@gmail.com

سامانه نوپا

CV

6 دکتر مجید شیرانی majid_uro@yahoo.com

سامانه نوپا

CV

7

دکتر نرجس صابری

narjessaberi@med.mui.ac.ir

سامانه  نوپا

CV

8

دكتر مهتاب ضرغام

mah_zargham@yahoo.com

سامانه نوپا

CV

9

دکتر فرشاد قلی پور

gholipour@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV

10 دكتر رضا کاظمی rezakazemi6788@gmail.com

سامانه نوپا

CV

11 دكتر مهرداد محمدي سیچانی m_mohammadi@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV

12 دکتر محمدجواد نظرپور nazarpour1992@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV

13 دکتر محمد یزدانی yazdani@med.mui.ac.ir

سامانه نوپا

CV