رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه های تحقیقاتی

ردیف

مجری اصلی طرح

عنوان طرح پژوهشی

همکاران طرح

زمان تصویب طرح

کداخلاق

کدعلمی طرح

1

دکتر

معمار

مقایسه کارکردهای اجراییدر سه گروه بیماران مسموم خودکشی مکرر، خودکشی با وبدون سابقه اختلال روانپزشکی، بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید شهر اصفهان

نسترن ایزدی مود، پریسا پورآبادی،مسعود اشرف اصفهانی،فرزاد یوسفی نیا، محمد مهدی ذاکری

08/02/1398

IR.MUI.MED.REC.1397.347

297164

2

دکتر

معمار

بررسی میزان تمایل به اعتیاد در نوجوانان 13-18 ساله

بستری شده بدلیل مسمومیت عمدی در اورژانس مسمومین بیمارستان خورشید1397

فرزاد قشلاقی، فاطمه السادات راست کردار ،

آزاده اکبری جبلی علی سلیمان پور

1398/03/02

IR.MUI.MED.REC.1398.221

298049

3

دکتر

معمار

بررسی عوامل مرتبط با خودکشی

برای اولین بار و خودکشی مجدد به روش مسمومیت حاد در اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان خورشید: یک مطالعه همگروهی آینده نگر

نسترن ایزدی مود ، راضیه یزدی زهرانی

امین درستکار، آوات فیضی

1398/10/01

IR.MUI.MED.REC.1398.467

298109

4

دکتر

معمار

بررسی تاثیرفرم استنشاقی میدازولام بر کاهش بیقراری بیماران با مسمومیت حاد مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان درسال های 1397

نسترن ایزدی مود شیوا صمصام شریعت، ژاله ورشوساز، آوات فیضی

شیما بخشش، مولود راکی شیرزاد

1397/12/12

IR.MUI.MED.REC.1397.313

297165

5

دکتر

معمار

بومی سازی وارزیابی خصوصیات  روانسنجی پرسشنامه های ارزیابی احتمال خودکشی

C-SSRS، ASQ وSBQ-R

نسترن ایزدی مود  ویکتوریا عمرانی فرد،

راضیه یزدی زهرانی امین درستکار

آوات فیضی

1398/11/06

 

 

IR.MUI.MED.REC.1398.494

298167

6

دکتر دوروشی

بررسی علل خودکشی(IMSA)با استفاده از پرسشنامه انگیزه های اقدام به خودکشی و ارتباط آن با فاکتورهای دموگرافیک، علائم بالینی و پاراکلینیک بدو درود در بیماران بستری به دلیل مسمومیت عمدی در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/08/01

نسترن ایزدی مود، زیبا فرج زادگان

1399/04/01

IR.MUI.MED.REC.1399.218

299024

7

دکتر دوروشی

بررسی مقایسه ای دو نوع مایع درمانی با سرم دکستروز و سرم یک سوم، سالین دو سوم در بیماران دچار مسمومیت حاد با مواد مخدر بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان از نظر عاقبت درمانی و طول مدت بستری در سال 1399

نسترن ایزدی مود، زیبا فرج زادگان

1399/02/02

IR.MUI.MED.REC.1399.282

299023