رفتن به محتوای اصلی
x

 
تاریخ
عنوان مقاله
استاد راهنما
سال ورود
دانشجو
ردیف
1400/06/04
برسی عوامل دموگرافیک وریس فاکتور های مرتبط با سوءمصرف موادمخدر محرک از دی ماه 97الی دی ماه 98مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان خورشید
دکترغلامعلی      دوروشی

1393

آروین برهانی
1-
1401/01/25
برسی مقایسه ای عاقبت درمانی بستری در آی سی یو مسمومین وآی سی یو جنرال در بیماران با مشخصات دموگرافیک وتوکسیکولوژیک همسان سازی شدهّ در سامانه پژوهشیار
دکتر کوروش نعمتی

1393

ناهید میزایی
2-
1401/05/06
بررسی اثرپرالیدوکسیم در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره بر نیاز به لوله گذاری داخل تراشه و استفاده از ونتیلاسیون (حمایت مکانیکی) و پیایند در بخش مسمومین بیمارستان خورشید
دکتر فرزاد قشلاقی
1394
میثم عباسیان
3-
1401/05/06
بررسی فراوانی  یافته های کالبد گشایی وپاتولوژیک در مسمومیت ناشی از سم جونده کش آلومینیم فسفید ،زینک فسفید وسوپروارفارین منجر به فوت در سال های 1397تا1399در شهر اصفهان
دکتر آرمان اطرشی
1394
محمد محبی
4-
1401/05/06
بررسی فاکتورهای موثربرپیامددر مسمومیت با فرآورده های خانگی بین سالهای 2014الی2019در بیماران مسموم بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید
دکتر رخساره معمار
1394
احسان محمد بیگی
5-
1401/05/27
بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با عاقبت درمانی بیماران مسمومیت با پاراکوات مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان خورشید طی سال های ۱۳۹۵ الی 1399
دکتر فرزاد قشلاقی
1394
امیر حسین وزیری
6-
1401/05/06
بررسی عوارض قلبی عروقی بدنبال مسمومیت حاد با متادون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا (س)وخورشید اصفهان
دکترغلامعلی  دوروشی
1394
مهبد شیر محمدی
7-
1401/05/27
ارزیابی پیامدهای درمانی بیماران مسموم با پاراکوات تحت درمان با دستورالعمل درمانی جدید در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸"
دکترغلامعلی  دوروشی
1394
نوبد فریدنی
8-
1401/07/28
بررسی مقایسه ای میانگین قند خون و آزمایشات عملکرد کبدی  در بیماران مسموم با تریاک و متادون با یا بدون سابقه ی اعتیاد به مواد مخدر از بهمن ماه ۱۳۹۹ لغایت مرداد 1400
دکترغلامعلی  دوروشی
1394
گلناز السادات میربد
9-
1401/07/28
برسی تاثیرتعداد ویال آنتی ونوم بدو ورود برشدت عوارض وعاقبت درمانی بیماران مارگزیده مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خورشید اصفهان طی ده سال منتهی به اسفند ماه 1400 ّ
دکتر آرمان اطرشی
1394
محمد رضا قاسمی چرمیهنی
10-
1401/08/30
بررسی تظاهرات بالینی و پارکلینیک بیماران با تشخیص قطعی یا احتمالی کووید 19 بستری شده در اورژانس مسمومین بدنبال مسمومیت یا با تشخیص احتمالی مسمومیت از ابتدای اسفند ماه ماه 1398 تا پایان مرداد ماه 1399"
دکتر آرمان اطرشی
1394
نیوشا  قماشی
11-
1401/06/31
بررسی 5 ساله فراوانی؛ یافته های بالینی، آزمایشگاهی ، اقدامات درمانی و عاقبت بالینی مسمومیت با متانول در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید و الزهرای اصفهان طی سال های 95-99
دکترغلامعلی  دوروشی
1394
مهسا اکبری
12-
1401/10/29
بررسی ارتباط فراوانی نسبی علایم بالینی بدو ورود,  یافته های پاراکلینیک و اقدامات انجام شده با عاقبت بیماران با مسمومیت حاد کلشی سین مراجعه کننده به بخش های مسمومین بیمارستان شهرهای اصفهان, تهران, یزد, مشهد, اهواز, شیراز, تبریز, قزوین و همدان طی سالهای 99-95
دکتر فرزاد قشلاقی
1394

نیلوفر قشلاقی

13-