رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف
آیین نامه ها و مقررات
تاریخ تصویب

1

آیین نامه دوره دکتری عمومی

مرداد 1396

2

آیین نامه اخلاق حرفه ای

آبان 1394

3

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

بهمن 1399

4

دستورالعمل کشوری مسمومیت با اپیوئیدها

تابستان 1400

5

شیوه نامه کشوری برخورد با مسمومیت حاد با متانول 

پاییز 1397

6

دستورالعمل کشوری آنتی دوت تراپی در مسمومیت های حاد ومزمن

بهار1398

7

دستورالعمل کشوری مسمومیت حاد با قرص برنج

بهار 1399

8

راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن

1388

9

دستورالعمل مسمومیت باقرص برنج

1396

10

دستورالعمل مسمومیت با پاراکوات

1396

11

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

1396

12

شیوه نامه درمان مسمومیت با سیانید

1396

13

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز آرسین 

1396

14

پروتکل برخورد با حادثه شیمیایی سیانید هیدروژن

1396

15

پروتکل برخورد با حادثه شیمیایی گاز آرسین

1396

16

دستورالعمل مسمومیت با بتابلوکر 

1398

17

دستورالعمل آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی ماده توهم زای مجیک ماشروم

1401

18

راهنمای تجویز آنتی دوت عقرب

1402

19

راهنمای تجویز آنتی دوت مار

1402

20

دستورالعمل رویکرد تشخیصی و درمانی در مسمومیت ها 

1402

21 آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره پزشکی عمومی - جدید ***** 1401
22 شیوه نامه پوشش حرفه ای دانشجویان - جدید * 1402
23 راهنمای بالینی درمان مسمومیت با متانول با درگیری چشم- جدید * 1402

24

پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا

1402

25

راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز سولفید هیدروژن H2S

1403

26

راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز کلر

1403

27

راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی اسید هیدروفلوریک

1403

28

راهنمای بالینی در برخورد با مصدومین با آمونیوم

1403