رفتن به محتوای اصلی
x

  نام و

نام خانوادگی             

دکتر نسترن ایزدی مود

                    

مقطع و رشته تحصیلی

دکترای تخصصی سم شناسی

 پست الکترونیک

           izadi@med.mui.ac.ir       

گرايش پژوهشی مسمومیت با آفت کش ها و مخدرها

پیشینه های اجرایی

- مدیر گروه  سم شناسی بالینی

- رئیس مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی

- دبیر هیات ممیزه دانشگاه 

- مدیر امور هیات علمی دانشگاه

- معاون امور هیات علمی و بین المل دانشکده پزشکی

- سردبیر مجله JRMS (در حال حاضر Emerita Editor-in-Chief)

تلفن تماس

031-32222127

داخلی 2456 - 2349