رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
7 تالیف : کتاب کاربرد مدل CIPP در ارزشیابی دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1395
6 تالیف : کتاب راهنمای مراقبت از سلامت روان ( نشر ویستا ) دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1395
5 تالیف : کتاب راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم "تغذیه و رژیم غذایی در نوجوانان و جوانان " (نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1392
4 تالیف : کتاب راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم "سلامت جسمانی در نوجوانان و جوانان " (نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1392
3 تالیف : کتاب راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم "پیشگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان " (نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )  دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1392
2 تالیف : کتاب روش های برقراری ارتباط موثر (نشر مرکز نشر صدا ) دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1390
1

ترجمه : کتاب مدیریت حوادث غیر مترقبه (نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) 

دکتر پرستو گلشیری و همکاران 1386