رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام گروه آموزشی اولویت پژوهشی
1 پزشکی اجتماعی مهارتهای ارتباطی
2 پزشکی اجتماعی پیشگیری سطح اول و دوم و سوم
3 پزشکی اجتماعی سلامت روان
4 پزشکی اجتماعی مدیریت و ارزشیابی نظام سلامت
5 پزشکی اجتماعی سلامت گروه های سنی خاص
6 پزشکی اجتماعی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت