رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 1403-1402

ماه: آذر 1402

گروه آموزشی: كودكان

دوره: 1402/9/1 لغایت 1402/9/30

نام درس: كارآموزي 2

شماره درس : 3111141195

نام مسوول دوره: دكتر مینو سعیدی

مکان برگزاری دوره: کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

شروع و پایان دوره: دوره:1402/9/1 لغایت 1402/9/30

طول دوره: 30 روز

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره: تمرين ويزيت بيماران زير نظارت مستقيم اساتيد، دستياران و كارورزان

اهداف اختصاصی دوره: هدف اختصاصی دوره در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

1402/9/1

برخورد با اختلالات اسيد و باز در كودكان

خانم دکتر قیصری

8-9

کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

-

-

2

1402/9/1

بیماری های شایع پوستی

خانم دکتر ابطحی

9-10 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

Skin

-

3

1402/9/1

برخورد با آلرژي غذايي

خانم دکتر فاموری

10/5-11/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

allerzhy

-

4 1402/9/1 رويكرد به غرق شدگي و برق گرفتكي خانم دکتر طاهری 11/5-12/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - drowing -
5 1402/9/2

رویکرد به کودک با علائم عفونت مغزی

خانم دکتر عمادالاسلامي

8-9 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

menanzhit

-

6 1402/9/2 اختلال در کنترل ادرار و شب ادراری در كودكان آقای دکتر مدیحی 9-10 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - - -
7 1402/9/2 رويكرد به شيرخوار بي قرار خانم دكتر ورد 10/5-11/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - begharar -
8 1402/9/2 رویکرد به کودک مبتلا به تب و راش آقای دکتر مصطفوی 11/5-12/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - - -
9 1402/9/9 تفسير CBC و تست هاي انعقادي آقاي دكتر قنوات 8-9 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) -

CBC

Test

-
10 1402/9/9 بررسي آزمايش كامل ادرار خانم دکتر ایروانی 9-10 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - - -
11 1402/9/9 DKA خانم دکتر هاشمی 10/5-11/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - DKA -
12 1402/9/9

رویکرد به کودکی که مواد سوزاننده و یا جسم خارجی را بلع کرده است

آقای دکتر خادمیان 11/5-12/5 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - langesh -
13 1402/9/16 رویکرد به شوک آقای دکتر رحیمی 8-9 کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) - shock -
14 1402/9/16 آشنایی با الگوهای رشد طبیعی و غیر طبیعی خانم دکتر کلیشادی 9-10 کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) - roshd -
15 1402/9/16 رويكرد به كودك مبتلا به لنگش خانم دکتر پورمقدس 10/5-11/5 کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) - - -
16 1402/9/16 برخورد با مسموميت هاي شايع خانم دكتر صالح 11/5-12/5 کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) - toxicity -

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

-

-

-

-

-

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کلاس های حضوری- مطالب بارگزاری شده در سامانه نوید

منابع فرعی درس:

ندارد

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                           بارم: 20 نمره

ارزشيابي حضور و فعاليت در طي راند صبح توسط اساتيد و رزيدنت هاي اورژانس و درمانگاه

ارزشيابي حضور و فعاليت در كشيك ها توسط دستيار اورژانس.

ميزان ارزش گذاري: ارزشيابي راند صبح (40% نمره نهائي) ارزشيابي در كشيك ها (20%) ارزشيابي در امتحان كتبي (40% نمره نهائي).

ب) پايان دوره (کتبی و عملی) : در پایان دوره فقط آزمون کتبی به صورت سؤالات تستی چهارجوابه و حضوری برگزار می گردد.                                                                                                                                 بارم: حداقل نمره 12

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

تمامی قوانین و مقررات در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

غيبت در ساعات آموزش باليني (راند صبح، كشيك ها) در صورت موّجه بودن باعث حذف دوره و در صورت غير موّجه بودن باعث گزارش نمرة صفر مي شود. غيبت كم باعث كسر نمرة نهائي طبق آئين نامه دورة باليني مي باشد.

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

شرح وظایف فراگیران در بخش در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

شرح وظایف فراگیران در اورژانس در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.  

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است. شایان ذکر است با توجه به بیماری کرونا فعلاً فراگیران کشیک شب ندارند.

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

بخش کودکان اتاق عمل آموزشی برای کارآموزان 2 ندارد.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

فراگیران موظف به شرکت حضوری در برنامه گزارش صبحگاهی مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 8/5 صبح و مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح  برگزار می شود می باشند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

فراگیران مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت حضوری در جلسات کنفرانس هفتگی گروه روزهای چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح و ارائه کنفرانس طبق عناوین درخواستی اتند مربوطه در بخش می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

فراگیران موظف به شرکت حضوری در برنامه ژورنال کلاب مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) روزهای دوشنبه بجز آخرین دوشنبه هر ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح و مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) روزهای دوشنبه بجز آخرین دوشنبه هر ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح برگزار می شود می باشند.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی

کارآموزان 2 بخش کودکان در مرکز مهارت های بالینی حضور ندارند.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت13-14

ساعت12-13

ساعت11-12

ساعت10-11

ساعت9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

شنبه

1

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

Case peresention

راند دستیاری

-

یکشنبه

2

-

-

راند اساتید

راند اساتید

ژورنال کلاب

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

دوشنبه

3

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

-

راند دستیاری

-

سه شنبه

4

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

چهارشنبه

5

-

کلاس تئوری مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

پنج شنبه

6