رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
19 دکتر علیرضا معافی 1369-1401

زندگینامه

سوابق علمی

18 دكتر مهران اسماعيلي 1365-1395

زندگینامه

سوابق علمی

17 مرحوم دكتر توران محموديان 1369-1394

زندگینامه

سوابق علمی

16 دكتر صديقه قائمي 1366-1394

زندگینامه

سوابق علمی

15 مرحوم دكتر جمال فقيهي نيا 1362-1392

زندگینامه

سوابق علمی

14 دكتر عبدالرسول نيك يار 1361-1391

زندگینامه

سوابق علمی

13 دكتر اصغر قائمي 1366-1391

زندگینامه

سوابق علمی

12 دكتر اكبر كاظمي 1361-1391

زندگینامه

سوابق علمی

11 دكتر عباسقلي اميني 1360-1390

زندگینامه

سوابق علمی

10 دكتر مهدي سالك 1359-1386

زندگینامه

سوابق علمی

9 دكتر فخري نوايي 1366-1388

زندگینامه

سوابق علمی

8 دكتر ايرج حق شناس 1354-1382

زندگینامه

سوابق علمی

7 دكتر سيدمرتضي رضوي خسرواني 1357-1387

زندگینامه

سوابق علمی

6 دكتر رقيه كردي داريان 1366-1385

زندگینامه

سوابق علمی

5 دكتر محمود بهشتي 1357-1385

زندگینامه

سوابق علمی

4 دكتر علي خانلرپور 1355-1385

زندگینامه

سوابق علمی

3 دكتر تاج سعادت آجوداني 1352-1382

زندگینامه

سوابق علمی

2 مرحوم دكتر جواد فيض 1351-1381

زندگینامه

سوابق علمی

1 مرحوم دكتر فضل اله سرلتي 1329-1358

زندگینامه

سوابق علمی