رفتن به محتوای اصلی
x

​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی آقای دکتر محمدعلی مظلوم به راهنمایی آقایان دکتر سینا طالبی و دکتر حسین اکبری اقدم با عنوان"evaluation difference of the patella height index after height tibia open wedge osteotomy betweenpatients with geno varum less than ten degree and those more than ten degree " در روز چهارشنبه به تاریخ 1403/03/23 ساعت 7:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.