رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون اسکی ( osce) دوم دستیاران ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح زیر در ساعت 8:00 صبح در تاریخ 1403/02/20 برگزار می گردد:

دستیاران سال اول و سوم: بیمارستان الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: بیمارستان کاشانی