رفتن به محتوای اصلی
x

شورای پژوهشی روز یکشنبه مورخ 23 خرداد برگزار شد و پروپوزال دکتر حسین محمدی به راهنمایی دکتر مغروری مطرح و مقرر شد پس از رفع ایرادات پیشنهاد شده مجدد در جلسه بعد مطرح گردد.