رفتن به محتوای اصلی
x

شورای پژوهشی روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1400برگزار شد و پروپوزال دکتر بهنام منش با راهنمایی دکتر حقیقت، مطرح و تصویب و پروپوزال دکتر شریفیان با راهنمایی دکتر حقیقت مطرح و مقرر شد پس از رفع ایرادات و پیشنهادات در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.