رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع پذیرفته شدگان در آزمون پذیرش دستیاری سال جاری می رساند که اطلاعیه ثبت نام الکترونیک و حضوری دستیاران در سایت معاونت آموزشی به آدرس edu.mui.ac.ir بارگذاری شده است.

برنامه کارگاه های دستیاری در این سایت بارگذاری شده و حضور کلیه پذیرفته شدگان در کارگاه های توانمند سازی دستیاران الزامی می باشد.