رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای غربالگری و ارزیابی روانشناختی دانشجویان جدیدالورود پزشکی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی توسط اعضای گروه روانشناسی سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکتر رضا باقریان سرارودی، خانم دکتر راضیه جواهری رنانی، خانم دکتر معصومه رحیمی و آقای سید محمد حسین موسوی، در شهریور 1402 تدوین و به ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر ایرج، ارسال گردید.