رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای عمومی گروه روز یکشنبه 1400/7/4 در سالن شوراء با حضور اساتید محترم برگزاری می گردد.