رفتن به محتوای اصلی
x

  در روز دوشنبه مورخ 15/6/1400 رأس ساعت 8 صبح جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم سارا لشگری دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی ورودی بهمن 98 تحت عنوان " تعیین قابلیت پیاده سازی طراحی درمان مبتنی بر تصاویر پس از جراحی در سیستم IOERT در بیماران." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی بصورت مجازی برگزار و پس از اعلام و تأیید اصلاحات از طرف داوران، به نامبرده اطلاع و اجازه داده شد که پس از گذشت  15 روز  از جلسه پیش دفاع، میتواند نامبرده دفاع نهایی خود را انجام دهد.