رفتن به محتوای اصلی
x

در روز چهارشنبه مورخ 1402/3/10  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فهیمه امین الرعایایی دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بسنتز و ارزیابی عملکرد نانوذره پلی اکسومتالات گادولینیوم..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.