رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

تئوری میان ترم: روز شنبه 1402/8/6 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

تئوری پایان ترم: روز دوشنبه 1402/8/29 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

آسکی: روز سه شنبه 1402/8/30 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی