رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی خانم دکتر سحرسادات لا له زار به راهنمایی آقایان دکتر مهدی تیموری و دکتر مهدی مطیفی فرد با عنوان 

    Study of frequency distribution of causes of hip revision surgery in patients in Kashani and Saadi referral center between the years 2011 and 2019: a cross-sectional study 

 در روز دوشنبه به تاریخ 1400/06/15ساعت 8 صبح به صورت مجازی  در لینک https://www.skyroom.online/ch/adibi1/ortho برگزار خواهد شد