رفتن به محتوای اصلی
x

روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه1401، در سی و سومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.